Pour sa katriyenm lapel pour proze anba fon ‘Blue Grants’ ki ganny zere par SeyCCAT, bann proze ki an liny avek Lobzektif Stratezik 1,2 ek 5 ki pou ganny konsidere:

  1. Sipor pou bann aktyel e nouvo landwar kotyer ek marin ki anba proteksyon lanvironman e osi bann lespas maritim ki tonm anba lizaz soutenab.
  2. Anrisir sekter lapes avek lasyans ek konesans pou anmenn amelyorasyon o nivo gouvernans, soutenabilite, valer, e bann opsyon lo marse lokal ensi ki global.
  3. Devlop e fer lesey avek bann model biznes pou fasilit devlopman soutenab nou Lekonomi Ble.

An prenan kont ki SeyCCAT i kapab finans resers ek devlopman, polisi, promosyon, ledikasyon, formasyon, e bann proze sansibilizasyon atraver tou le trwa Lobzektif Stratezik, avek en  lanfaz spesyal lo zefor pou ranforsi bann partenarya ek langazman avek bann diferan akter konsernen;

Sa lannen nou pou aksepte zis laplikasyon ki tonm anba sa bann kategori swivan:

 Lobzektif Stratezik 1:

+ Kontribye pou amelyor kapasite bann lazans ki responsab pou bann landwar ki anba proteksyon lanvironman, e osi pou anmenn plis efikasite dan domenn zestyon maritim.

+ Anmenn kontribisyon par egzanp o nivo resers osi/ouswa kontribye dan kreasyon osi/ouswa dan lenplimantasyon bann plan zestyon ki swa an egzistans ou ki pe ganny propoze pour bann landwar ki ganny konsidere konman priyorite pou proteksyon lanvironman.

+ Kontribye pou devlop bann lendikasyon (biolozik, ekolozik ek sosyoekonomik) pou mezir progre bann plan zestyon e pou evalye lefikasite bann landwar ki anba proteksyon maren.

+Kontribye atraver bann letid, e devlopman bann zouti ou progranm: ki pou permet nou swiv devlopman dan bann landwar ki pe ganny zere (par egzanp, kot bann resif pe ganny evalye); e ki pou osi servi konman bann lendikasyon (resers biolozik/sosyoekonomik; biolozik, ekolozik e sosyoekonomik) pou bann plan zestyon.

+ Devlop konesans pou mye konpran bann rol ki serten lespes kle i zwe pou transform zot lanvironman – lespes fondamantal (par egzanp bann erbivor ek bann predater).

+ Prodiksyon bann zouti edikasyonel e kominikasyon, e osi bann kanpany lo bann benefis bann landwar ki anba proteksyon maren, zestyon maritim e bann servis lekosistenm.

+ Kontribye ou lans bann zouti pou swiv lizaz, kontrol e sirveyans bann landwar ki anba proteksyon maren.

+Sipor pou bann striktir ou lenstitisyon ki zer sa bann landwar ki anba proteksyon maren, o nivo devlopman zot kapasite e langazman; atraver bann partenarya, devlopman kapasiter e langazman avek bann akter konsernen.

Lobzektif Stratezik 2

+ Kontribye pou amelyor lafason ki bann lotorite ansarz i fer desizyon atraver bann stratezi pou anmas bann lenformasyon manke dan sekter lapes.

+ Evalye bann dwa o nivo aksesibilite pou bann peser (ou lezot litilater) dan bann diferan landwar e pilot bann mezir zestyon pou devlop lapes soutenab.

+ Kontribye pou konserve e zer konzwentman nou bann lespes ki an danze disparisyon, atraver zestyon nou sekter lapes (par egzanp bann lespes reken).

+ Devlop bann pli bon pratik soutenab dan sekter touris ki an liny avek bann kanpany e aktivite ki pe ganny promote dan sekter lapes, parey bann limit lo groser pwason ki ganny lapes, kantite pwason ki kapab ganny lapes par zour, polisi pou al lapes pwason (sezon lapes) e laparisyon bann fri-d-mer kin ganny atrape dan en fason soutenab lo bann meni lokal.

+ Siport e kontribye atraver lenplimantasyon bann plan zestyon e polisi pou sekter lapes.

+ Etidye bann lenpak ki sanzman klima i kapab annan lo bann lekosistenm ki annan bokou lenportans, lo bann byen ek servis (par egzanp prodiktivite sekter lapes); e fer rekonmandasyon lo ki manyer bann lenpak negative i kapab ganny adrese pou ki i a napa gran lefe lo nou soutenabilite.

+ Kontribye dan bann lobligasyon enternasyon ki Sesel i annan, vizavi bann rapor, bann swivi e bann evaliyasyon (par egzanp gol 14 pou devlopman soutenab (SDG14), bann platform politik o nivo).

+ Ranforsi bann striktir/lenstitisyon, ki enkli sipor pou lasosyasyon peser. pou zot kapab pli byen partisipe o nivo gouvernans dan sekter lapes.

+Asiste sekter lapes pou met anplas sistenm sertifikasyon e ‘labelling’ dapre bann marse lokal e enternasyonal.

+Donn sipor o nivo kapasite e ledikasyon, bann striktir/lenstitisyon, bann manm piblik dan sa bann domenn; atraver bann partenarya, langazman bann akter konsernen e bann zouti edikasyonel.

+Fer provizyon pou bann loportinite pou estig bann diskisyon lo zestyon konzwent e gouvernans.

+Devlop loportinite pou bann zestyon konzwent e bann model biznes pou konzwentman zer bann landwar ki anba proteksyon lanvironman, ki enkli bann finansman soutenab; pilotaz bann tel model (par egzanp, atraver bann partenarya ant sekter piblik ek sekter prive/ladministrasyon bann fon/zestyon bann kontra).

Lobzektif Stratezik 5

+ Bann proze ki vize ver devlopman linovasyon e partenarya pou devlop Lekonomi Ble; e devlop solisyon pou bann defi pertinan dan domenn lanvironman.

+Teste bann nide modern: dan domenn lapes, spesifikman dan sa staz apre rekolt (performans atraver bann diferan staz, devlopman marse lokal ouswa enternasyonal e lafason pou adres restan bann prodwir pwason); tourizm soutenab; lenerzi renouvlab; bann servis lanvironman; zestyon bann salte ki rann lapel dan lanmer.

+ Prepar bann plan biznes, loportinite pou devlop bann marse e bann letid lo fizibilite, devlopman bann prodwir ki fonde lo ou nide pou adres sekter lapes – sirtou sa staz apre rekolt, e osi bann servis lanvironman.

+Adres polisyon maren atraver ledikasyon, devlopman kapasite e bann kanpany, an partikilye pou lalit kont bann lekipman lapes ki ganny abandonnen, perdi ouswa zete.

+ Kontribye pou fer sekter touris pli soutenab atraver bann amelyorasyon o nivo bann letablisman ou dan sa sekter an zeneral.

+Siport bann lenvestiser lokal pou fer resers e osi devlop bann konsenp/proze; (e.g. konsenp lo ki manyer zot pou pibliy, ‘brand’ e ‘label’ zot bann proze).

+Donn sipor atraver devlopman kapasite pou devlopman bann proze ‘aquaculture’ kin ganny aprouve, e osi devlop e sezi loportinite ki ganny retrouve dan sa plan zeneral pou ‘aquaculture’ (proze lo later e osi devlopman bann biznes ki baliz ek later)* Tire si plan ‘aquaculture pankor pare*

+ Devlopman bann zouti ek kapasite pou kree oubyen ranforsi bann model biznes dan Lekonomi Ble ki soutenab.

+Pou demontre bann partenarya kle ki neseser pou sanz bann pratik dan lafason ki nou fer biznes – par egzanp, par adopte bann pratik dan biznes ki pou fasilit sertifikasyon – ki pou revwar ou bann sours, ou restan, ou sistenm ‘tracking’, etc.

+ Fer resers lo bann mekanizm finansman ki soutenab pour nou mye gouvern nou lespas marin e pou nou enplimant nou Plan Zestyon pou nou lespas maritim – sa i kapab ranforsi sa mekanizm kin ganny propoze dan sa analiz lo bann kou pou lenplimantasyon sa Plan Zestyon pou nou lespas maritime.

+Fer resers/devlop bann mekanizm pou bann finansman enovativ atraver devlopman bann model biznes ki pou fasilit zestyon nou lespas maritime, lizaz e lenplimantasyon soutenab.

Fer ou laplikasyon an kreol SeyCCAT – BGF – Guide – English and Creole

Deadline : 14 August 2020 5 PM